Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 33, ст.324)

Верховна Рада України постановляє Внести зміни до таких законів України:

У Законі України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):

у статті 1:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«виробництво елементів обладнання об’єкта електроенергетики — діяльність, пов’язана з випуском продукції, яка включає виконання достатнього рівня виробничих та технологічних операцій, за результатами яких змінюється класифікаційний код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків, при цьому операції, що здійснюються в процесі виробництва, не повинні бути простими складальними операціями згідно з положеннями митного законодавства. Несучі конструкції готової продукції мають бути виробленими в Україні з набуттям статусу походження з України».

У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами четвертим — п’ятдесят п’ятим;

в абзаці сорок другому слово «органом» замінити словом «суб’єктом»;

статья 1

у статті 12:

абзац третій частини другої виключити;

частини третю та четверту виключити;

статья 12

у статті 15:

а) частини п’яту і шосту викласти в такій редакції:

«Оптовий ринок електричної енергії України у кожному розрахунковому періоді зобов’язаний купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, та здійснювати повну оплату вартості електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 цього Закону, незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів її відпуску. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об’єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями). Порядок купівлі та розрахунків за електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 цього Закону, оптовим ринком електричної енергії України, а також порядок обліку такої електроенергії затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Енергопостачальники зобов’язані купувати електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії, у випадках, обсягах та за цінами, визначеними цією статтею.

Електрична енергія, вироблена з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, придбавається енергопостачальниками, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території провадження ліцензійної діяльності, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами. Побутовий споживач має право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про користування електричною енергією. Виробництво електроенергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру приватними домогосподарствами здійснюється без відповідної ліцензії. Порядок продажу та обліку такої електроенергії, а також розрахунків за неї затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

б) у першому реченні частини сьомої слово «орган» замінити словом «суб’єкт»;

статья 15

у статті 17-1:

а) у частині першій слова «за умови виконання вимог щодо місцевої складової, передбачених цим Законом» виключити;

б) частину другу виключити;

в) частину четверту доповнити словами «для кожного виду альтернативного джерела енергії»;

г) частину шосту викласти в такій редакції:

«Зелений» тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси. Для цілей цього Закону біомасою вважається невикопна біологічно відновлювана речовина органічного походження, здатна до біологічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів та залишків лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства і технологічно пов’язаних з ними галузей промисловості, а також складова промислових або побутових відходів, здатна до біологічного розкладу»;

ґ) у частині сьомій слова «газ, що утворюється» замінити словом «газ»;

д) у частинах восьмій та дев’ятій слова «визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації)» виключити;

е) після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:

«Зелений» тариф для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії вітру для приватних домогосподарств».

У зв’язку з цим частини десяту — дев’ятнадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою — двадцятою;

є) у частині одинадцятій слова «визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації)» виключити;

ж) після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

«Зелений» тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з геотермальної енергії, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії».

У зв’язку з цим частини дванадцяту — двадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою — двадцять першою;

з) частину тринадцяту викласти в такій редакції:

«Коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:

Коефіцієнт «зеленого» тарифу для об’єктів або його черг/пускових комплексів, введених в експлуатацію

Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тарифпо 31.03.2013 включноз 01.04.2013 по 31.12.2014з 01.01.2015 по 30.06.201з 01.07.2015 по 31.12.2015з 01.01.2016 по 31.12.2016з 01.01.2017 по 31.12.2019з 01.01.2020 по 31.12.2024з 01.01.2025 по 31.12.2029
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 кВт1,20
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт1,40
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 2000 кВт2,10
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю до 600 кВт1,21,081,080,960,84
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 кВт, але не більше 2000 кВт1,41,261,261,120,98
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше2,11,891,891,681,47
для електроенергії, виробленої з біомаси2,32,32,072,32,071,84
для електроенергії, виробленої з біогазу2,32,072,32,071,84
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами 8,646,35,673,152,972,792,512,23
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 кВт8,286,485,83
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт7,926,665,99
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд3,353,23,042,742,43
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинків, будівель та споруд), величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт6,65,993,723,533,363,022,69
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт2,161,941,73
для електроенергії, виробленої мікрогідроелектростанціями2,163,63,243,242,922,59
для електроенергії, виробленої мінігідроелектростанціями2,162,882,592,592,332,07
для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями2,162,161,941,941,751,55
для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії2,792,512,23

у статті 17-1(продолжение) :

и) після частини тринадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

«Підтвердженням факту та дати введення в експлуатацію об’єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу), що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрована відповідно до законодавства декларація про готовність об’єкта до експлуатації».

У зв’язку з цим частини чотирнадцяту — двадцять першу вважати відповідно частинами п’ятнадцятою — двадцять другою;

і) частину сімнадцяту після слів «для суб’єктів господарювання» доповнити словами «та приватних домогосподарств»;

ї) частини вісімнадцяту та дев’ятнадцяту викласти в такій редакції:

«Зелений» тариф для об’єктів електроенергетики, введених в експлуатацію до 31 грудня 2024 року, та приватних домогосподарств, договір про купівлю-продаж електричної енергії з якими укладено до 31 грудня 2024 року, не може бути менший за фіксований мінімальний розмір «зеленого» тарифу, який на дату останнього у кожному кварталі засідання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перераховується у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за останніх 30 календарних днів, що передують даті такого засідання.

До «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на об’єктах електроенергетики, у тому числі на чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлюється надбавка за дотримання на відповідних об’єктах визначеного статтею 17-3 цього Закону рівня використання обладнання українського виробництва. Надбавка до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва встановлюється та підлягає застосуванню на весь строк його дії. Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва не встановлюється до «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств»;

й) частину двадцять першу викласти в такій редакції:

«Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування «зеленого» тарифу вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді електроенергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), і не проданої за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, за встановленим «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 цього Закону, в обсягах та порядку, визначених статтею 15 цього Закону, а також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами»;

к) частину двадцять другу виключити;

статья 17-1

у статті 17-2:

а) частину четверту викласти в такій редакції:

«Розроблення проектно-кошторисної документації забезпечується замовником, а її вартість є складовою частиною вартості послуг з приєднання»;

б) частини шосту — дев’яту виключити;

статья 17-2

у статті 17-3:

«Стаття 17-3. Надбавка до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

Для введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року об’єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), до «зеленого» тарифу встановлюється надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва.

Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва є фіксованою, у визначених цим Законом відсотках, доплатою до «зеленого» тарифу, пропорційною до рівня використання суб’єктом господарювання на відповідному об’єкті електроенергетики обладнання українського виробництва.

Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за умови дотримання таких рівнів використання обладнання українського виробництва:

Розмір надбавки до «зеленого» тарифу, %Рівень використання обладнання українського виробництва, %
530
1050

Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для відповідного об’єкта електроенергетики встановлюється у грошовому виразі національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на кожну дату перерахунку фіксованого мінімального розміру «зеленого» тарифу.

Порядок визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до «зеленого» тарифу затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідність рівня використання обладнання українського виробництва вимогам, встановленим цим Законом, визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на підставі поданого суб’єктом господарювання розрахунку та підтвердних документів.

Рівень використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається як сума відповідних питомих відсоткових показників елементів обладнання. У разі наявності декількох однакових елементів обладнання на відповідному об’єкті електроенергетики питомий відсотковий показник цього елемента обладнання приймається до розрахунку рівня використання обладнання українського виробництва лише за умови українського походження кожного з цих однакових елементів. Питомі відсоткові показники елементів обладнання становлять:

а) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з енергії вітру:

Елементи обладнанняПитомий відсотковий показник, %
Лопаті30
Башта30
Гондола20
Головна рама20

б) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання:

Елементи обладнанняПитомий відсотковий показник, %
Фотоелектричні модулі40
Система кріплень фотоелектричних модулів15
Інверторне обладнання15
Системи акумуляції енергії15
Трекерні системи15

в) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біомаси:

Елементи обладнанняПитомий відсотковий показник, %
Котел25
Турбіна (паровий двигун)25
Генератор15
Мережеві насоси /водопідігрівачі10
Димососи та вентилятори5
Система подачі палива5
Система газоочищення5
Система водопідготовки5
Градирні / конденсатори пари5

г) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біогазу:

Елементи обладнанняПитомий відсотковий показник, %
Реактори анаеробного зброджування35
Міксери реакторів анаеробного зброджування10
Газодувки5
Системи підготовки біогазу15
Когенераційні установки35

ґ) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біогазу, видобутого з відведених місць чи об’єктів, на яких здійснюються операції із зберігання та захоронення відходів:

Елементи обладнанняПитомий відсотковий показник, %
Система видобутку, збору, подачі газу35
Компресори5
Система осушки газу15
Система очистки газу15
Когенераційні установки/ генератори/турбогенератори35

д) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з використанням гідроенергії на мікро-, міні- та малих гідроелектростанціях:

Елементи обладнанняПитомий відсотковий показник, %
Турбіна30
Генератор /комплект генератора з редуктором (передавальним механізмом)30
Головний щит управління генератора (система контролю та управління)15
Система збудження генератора10
Регулятор швидкості /привід регулятора швидкості5
Система автоматичного регулювання5

е) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з використанням геотермальної енергії:

Елементи обладнанняПитомий відсотковий показник, %
Свердловина та гирлове обладнання30
Турбіна5
Генератор5
Головний щит управління генератором15
Насоси подачі теплового носія в зону утворення пару10
Теплообмінник охолодження теплового носія30
Система автомагнітного регулювання5

5) у статті 17-2:

 

 

Виробництво наявних на об’єкті електроенергетики елементів обладнання на території України підтверджується сертифікатом (сертифікатами) походження, виданим (виданими) у встановленому порядку Торгово-промисловою палатою України (її регіональними представництвами) на такі елементи»;

7) у тексті Закону слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» в усіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідному відмінку.

  1. У статті 1 Закону України «Про альтернативні види палива» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 94; 2009 р., № 40, ст. 577):

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«біомаса — невикопна біологічно відновлювана речовина органічного походження, здатна до біологічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів та залишків лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства і технологічно пов’язаних з ними галузей промисловості, а також складова промислових або побутових відходів, здатна до біологічного розкладу»;

абзац дев’ятнадцятий виключити.

  1. У частині другій статті 9 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155; 2014 р., № 22, ст. 781) слово «орган» замінити словом «суб’єкт».
  2. У Законі України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 22, ст. 781):

1) абзац четвертий частини п’ятої статті 8 після слів «за встановленим йому «зеленим» тарифом» доповнити словами та цифрами «з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 Закону України «Про електроенергетику»;

2) у статті 22:

а) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

«2. Виробники електричної енергії, яким встановлено «зелений» тариф, мають право продати електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 Закону України «Про електроенергетику», гарантованому покупцю відповідно до цього Закону. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об’єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)»;

б) у частині третій:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

«3. Гарантований покупець забезпечує виконання гарантій держави щодо купівлі у кожному розрахунковому періоді електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 Закону України «Про електроенергетику», та проведення розрахунків за таку електроенергію у порядку, встановленому законом. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об’єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).

До 1 січня 2030 року гарантований покупець зобов’язаний купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, у кожному розрахунковому періоді електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 Закону України «Про електроенергетику», протягом всього строку застосування «зеленого» тарифу, якщо такі суб’єкти господарювання входять до складу балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об’єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)»;

друге речення абзацу сьомого після слів «з енергії сонячного випромінювання» доповнити словами «та/або енергії вітру»;

в) частину п’яту викласти в такій редакції:

«5. Гарантований покупець здійснює оплату за електричну енергію, куплену у виробників за «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 Закону України «Про електроенергетику», за фактичний обсяг відпущеної електричної енергії на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), на підставі даних, отриманих від адміністратора розрахунків, грошовими коштами в повному обсязі, у порядку та строки, визначені відповідними договорами, але не пізніше 90 календарних днів з дня відпуску відповідного обсягу електричної енергії виробником. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об’єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)»;

г) пункт 4 частин дев’ятої і десятої після слів «електричну енергію за «зеленим» тарифом» доповнити словами та цифрами «з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 Закону України «Про електроенергетику»;

ґ) у частині одинадцятій:

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4) купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, у кожному розрахунковому періоді електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 Закону України «Про електроенергетику». При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об’єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)»;

пункт 11 доповнити словами та цифрами «з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 Закону України «Про електроенергетику»;

3) абзац другий пункту 1 частини першої статті 25 після слів «за «зеленими» тарифами» доповнити словами та цифрами «з урахуванням надбавки до них, встановленої відповідно до статті 17-3 Закону України «Про електроенергетику»;

4) абзаци п’ятий та шостий підпункту 19 пункту 4 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:

«частину двадцять першу викласти в такій редакції:

«Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування «зеленого» тарифу вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді гарантованим покупцем електроенергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), і не проданої на ринку електричної енергії іншим суб’єктам ринку, за встановленим «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 цього Закону, у кожному розрахунковому періоді (місяці), а також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами у порядку, встановленому законом. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об’єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями). Порядок купівлі та розрахунків за електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 цього Закону, оптовим ринком електричної енергії України, а також порядок обліку такої електроенергії затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

5) у тексті Закону слова та цифри «з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 10 кВт» замінити словами та цифрами «з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт».

  1. Прикінцеві та перехідні положення
  2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
  3. До 1 січня 2017 року «зелений» тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт, що були введені в експлуатацію до 1 липня 2015 року, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт:
Коефіцієнт «зеленого» тарифу для об’єктів або його черг/пускових комплексів, введених в експлуатацію
Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тариф по 31.03.2013 включно з 01.04.2013 по 31.12.2014 з 01.01.2015 по 30.06.2015
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт 4,80 3,50 3,15.
  1. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

до 1 липня 2015 року розробити та затвердити порядок визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до «зеленого» тарифу;

привести Порядок встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 2 листопада 2012 року № 1421, Порядок продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 27 лютого 2014 року № 170, Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17 січня 2013 року № 32, Примірний договір про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року № 1314, у відповідність із цим Законом;

до 1 серпня 2015 року затвердити порядок купівлі та розрахунків за електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за «зеленим» тарифом оптовим ринком електричної енергії України, а також порядок обліку такої електроенергії.

  1. До затвердження національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до «зеленого» тарифу визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, згідно з положеннями статті 17-3 Закону України «Про електроенергетику», що відповідно визначають порядок визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики та встановлення відповідної надбавки до «зеленого» тарифу.
  2. До затвердження національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, порядку купівлі та розрахунків за електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за «зеленим» тарифом оптовим ринком електричної енергії України, а також порядку обліку такої електроенергії оптовий ринок електричної енергії України зобов’язаний купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за «зеленим» тарифом незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів її відпуску.

Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
4 червня 2015 року
№ 514-VIII

оригинал документа

Оставить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.